นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหัสวิชา ง30201 รายวิชา การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน     นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต  โรงเรียนพระบางวิทยา

ปีการศึกษา   2559

Advertisements
%d bloggers like this: