ม.5-ง30212

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง 30212  รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
จำนวน  1 หน่วยกิต      เวลา  2  ชั่วโมง / สัปดาห์
 เวลา  40  ชั่วโมง / ภาค

———————————————————–

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบใน   การใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการได้
 3. ใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ
 4. ใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ
 5. ใช้โปรแกรมนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตาราง
 6. ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 7. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน = 70 : 30

คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน ดังนี้
–   คะแนนผลการเรียนรู้ ก่อนวัดผลกลางภาคเรียน          20      คะแนน
–   คะแนนวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน                         20      คะแนน
–   คะแนนผลการเรียนรู้ หลังวัดผลกลางภาคเรียน           30      คะแนน
คะแนนวัดผลปลายภาคเรียน  30 คะแนน

Advertisements
 1. นภาพร พูลศิริ 5/2 เลขที่ 31

  1. ระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  คอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องจักรกลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ เช่น การคำนวณ การออกแบบ การเก็บข้อมูล โดยมนุษย์สามารถเขียนโปรแกรมหรือคำสั่ง สั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด และประมวลผลออกมาตามที่ต้องการได้

  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีวงจรไฟฟ้า อยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ สามารถจับต้องได้ เช่น กล่องซีพียู

  ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรม หรือชุดคำสั่ง ที่สั่งควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์จะถูกบรรจุอยู่ในสื่อ หรือวัสุดที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ฟอบปี้ดิสก์

  พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นนักวิเคราะห์ระบบ (

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: