ม.5-ง30209

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ง 30209  รายวิชา ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์

จำนวน  0.5 หน่วยกิต   เวลา  1  ชั่วโมง / สัปดาห์

 เวลา  20  ชั่วโมง / ภาค

———————————————————————————————————————

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการทำโครงงาน จากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจจะศึกษา  วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการดำเนินงานโครงงาน    แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน

ปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันได้ โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดีทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้   และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึก  และมีความรับผิดชอบ

 ผลการเรียนรู้

1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

3. นักเรียนสามารถจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

4.  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีทำโครงงานอย่างเป็นระบบและวิธีทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้

5.  นักเรียนสามารถทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ได้

6.  นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.4-6/7       พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม.4-6/11     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

ง 3.1 ม.4-6/12    ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

1

รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์ –   ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
– ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

2

2

ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ –   วิธีดำเนินการทำโครงงาน
– ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

2

3

การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน –   เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
– ตัวอย่างการเขียน ข้อเสนอโครงงาน

4

4

แนวทางการทำโครงงาน –   การวางแผนการดำเนินโครงงานให้สำเร็จ
– แนวทางการจัดระบบการทำโครงงาน

2

5

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน –   รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
– การเขียนบทคัดย่อโครงงาน

2

6

การนำเสนอ และประเมินผลโครงงาน –   การนำเสนอโครงงาน
– การประเมินผลโครงงาน

2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: