ม.4-ง31101

รหัสวิชา ง 31101  รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

ภาคเรียนที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา   20   ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา 

           ศึกษาและปฏิบัติวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ  และบอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการทำงานร่วมกัน  กระบวนการคิด ทักษะแสวงหาความรู้ กระบวนการเทคโนโลยี  การถ่ายทอดความคิด  การออกแบบเทคโนโลยี  การเลือกใช้เทคโนโลยี  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ กระบวนการบูรณาการ

เพื่อให้ผู้เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย และรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 ตัวชี้วัด    ง.3.1 ม.4-6/1   ง.3.1 ม.4-6/2   ง 3.1 ม.4-6/4   ง 3.1 ม.4-6/10 ง 3.1 ม.4-6/13

ง 3.1 ม.4-6/2  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

                  ง 3.1 ม.4-6/3   อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม.4-6/4   บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ง 3.1 ม.4-6/8   ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ง 3.1 ม.4-6/11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

Advertisements
 1. โนตบุ๊ค เพราะ สะดวกในการทำงาน พกไปไหนมาไหนได้ง่าย

 2. ขนิษฐา

  เลือกซื้อแบบยี่ห้อ เพราะ เราไม่สามารถประกอบเองได้และราคาถูกกว่ากัน

  และไม่ต้องประกอบเอง

 3. สุภัทรา

  เครื่องประกอบ เพราะสามารถรู้ถึงอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญได้

 4. มิ่งขวัญ

  เครื่องประกอบเอง เพราะรู้ถึงว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็น

 5. อยากให้มีเวลาสอนมากกว่านี้

 6. อยากให้มีการเรียนการสอนมากกว่านี้

 7. โน้ตบุ๊ค เพราะ สะดวกสบายในการใช้งาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: