ม.3-ง20207

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง 20207 รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
เวลา 20 ชั่วโมง / ภาค
————————————————————————————————————————

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐาน การทำงานของเว็บเพจ และภาษา HTML เบื้องต้น หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Text Editor และโปรแกรมสำเร็จรูป

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Homepage สร้าง Homepage ขึ้นมาใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน การแต่งเติมเว็บด้วยภาพกราฟฟิก การตัดต่อภาพ การดัดแปลงภาพ การสร้างภาพกราฟิกซึ่งผสมผสานระหว่างภาพด้วยข้อความ ใช้ตกแต่งเว็บเพจ การเชื่อมโยงเว็บเพจ การใส่ตาราง รวมทั้งการอัพโหลดไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานได้จริงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์สร้างงานต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการสร้างเว็บ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจพื้นฐานด้วยภาษา HTML
 3. ออกแบบเว็บไซต์ตามหัวข้อที่เลือกได้
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Dreamweaver
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งข้อความและสามารถนำไปประยุกต์ได้
 6. บอกลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจได้ และใส่รูปภาพในเว็บเพจได้
 7. สร้างตารางบนเว็บเพจได้ และปรับแต่งรายละเอียดของตารางได้
 8. อธิบายการเชื่อมโยง และกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมโยงได้
 9. มีทักษะการใช้มัลติมีเดียในเว็บเพจ และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 10. ปฏิบัติการอัพโหลดเว็บไซต์ เข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน = 70 : 30

คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน ดังนี้
–           คะแนนผลการเรียนรู้ ก่อนวัดผลกลางภาคเรียน          20      คะแนน
–          คะแนนวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน          20      คะแนน
–          คะแนนผลการเรียนรู้ หลังวัดผลกลางภาคเรียน 30      คะแนน
คะแนนวัดผลปลายภาคเรียน  30 คะแนน

Advertisements
 1. ไม่ด้ายฟามเรย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: