หน่วยที่ 2 หลักการแก้ปัญหา

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง
2.  ผังงาน (Flowchart) คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร

Advertisements
 1. ชื่อ-สกุล เลขที่ ชั้น
  1. ….
  2. ……

  • อนุชา สุขประสงค์

   ด.ช.อนุขา สุขประสงค์ เลขที่ 18 ม.2/1
   1. 1ทำความเข้าใจปัญหา
   2วางแผนในการแก้ปัญหา
   3 ดำเนินการแก้ปัญหา
   4ตรวจสอบ
   2.ผังงาน คือ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับหรือขั้นตอนการทำงาน รูปภาพและสัญลักษณ์ที่ใช้จะต้องเป็นเอกลักษณ์ คือแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • ชื่อ ด.ช. สุทธิวัฒน์ ร่มโพธิ์ เลขที่ 14 ชั้น ม.2/1

   1. 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
   1.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
   1.3 การดำเนินการแก้ปัญหา
   1.4 ตรวจสอบและปรับปรุง

   2. ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า

  • ด.ญ. รจนา แดงใจดี เลขที่33 ม.2/1
   1.ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโจทย์
   ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา
   ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน
   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ
   2.
   ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนขั้นแรกมาหลายปี โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนผังงาน เพื่อช่วยลำดับแนวความคิดในการเขียนโปรแกรม เป็นวิธีที่นิยมใช้เพราะทำให้เห็นภาพในการทำงานของโปรแกรมง่ายกว่าใช้ข้อความ หากมีข้อผิดพลาด สามารถดูจากผังงานจะทำให้การแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้น

 2. ชื่อ สุชาติ สกุล อนันต์สอาจ เลขที่ 11 ชั้น 2/1

  1. 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
  1.3 การดำเนินการแก้ปัญหา
  1.4 ตรวจสอบและปรับปรุง

  2. ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า

 3. ด.ญ.เจนจิรา สารสังข์ เลขที่26 ม.2/1
  1.
  1.1. การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1.2.การวางแผนในการแก้ปัญหา
  1.3.การดำเนินการแก้ปัญหา
  1.4.การตรวจสอบและปรับปรุง
  2.
  ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า
  ประโยชน์ของผังงาน
  1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)
  2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
  3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
  4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

 4. ด.ช. ศราวุฒ เปลี่ยนบุญ เลขที่ 9 ชั้น 2/1

  1. 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.2 การวางแผนในการแก้ปัญหา 1.3การดำเนินการแก้ปัญหา 1.4 การตรวจสอบและปรับปรุง

  2.คือการเขียนอธิบายการทำงานของโปรแกรมในลักษณะสัญลักษณ์ รูปภาพ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการอธิบายเป็นข้อความและเห็นลำดับขั้นตอน มีประโยชน์คือ 1. ทำให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
  2. ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นลำดับการทำงาน รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำหลัง
  3. สามารถหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย
  4. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจการทำงานได้ง่ายกว่าการดูจาก source code
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ผู้อื่นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย

 5. ชื่อ ชัชวาล สกุล ดิษฐเจริญ เลขที่ 1 ชั้น 2/1

  1. 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
  1.3 การดำเนินการแก้ปัญหา
  1.4 ตรวจสอบและปรับปรุง

  2. ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า

 6. ณัฐกิตติ์ ปั่นนาค

  ด.ช .ณัฐกิตติ์ ปั้นนาค เลขที่2 ชั้น2/1
  1.ยอมรับถึงปัญหา
  กำจัดขอบเขตของปัญหา
  กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
  การลงมือทำตามแผน
  การติดตาม
  2.เป็นเเผนผังประเภทหนึ่งที่แสดงกระบวนการที่จะเเสดงเป็นขั้นเป็นตอน

 7. ชื่อ ด.ช.สุธิพงษ์ นกทะนงค์ เลขที่ 17 ชั้น ม.2/1
  1. เคราะห์ แผน เนิน สอบ
  2. สอนการเขียนโปรแกรม

 8. ด.ญ.จารุวรรณ สัปทน เลขที่25 ม.2/1
  1.
  1.1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1.2.การวางแผนในการแก้ปัญหา
  1.3.การดำเนินการแก้ปัญหา
  1.4.การตรวจสอบและปรับปรุง
  2.
  ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า
  ประโยชน์ของผังงาน
  1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)
  2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
  3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
  4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

 9. ด.ช.ธิติฏฐ์ สุขจิตต์ เลขที่ 4 ชั้น ม. 2/1

  1. 1.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1.2 การวางแผนในการแก้ปัญหา 1.3การดำเนินการแก้ปัญหา 1.4 การตรวจสอบและปรับปรุง

  2.คือการเขียนอธิบายการทำงานของโปรแกรมในลักษณะสัญลักษณ์ รูปภาพ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการอธิบายเป็นข้อความและเห็นลำดับขั้นตอน มีประโยชน์คือ 1. ทำให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
  2. ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นลำดับการทำงาน รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำหลัง
  3. สามารถหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย
  4. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจการทำงานได้ง่ายกว่าการดูจาก source code
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ผู้อื่นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย

 10. ด.ช. ธีรวุฒิ ศรีสงคราม เลขที่5 ชั้น ม.2/1
  ข้อ1 ตอบ 1.การวิเคราะและกำหนดรายละของปัญหา 2.การวางแผนในการแก้ปัญหา 3.การดำเนินการแก้ปัญหา 4.การตรวจสอบและปรับปรุง
  ข้อ2 ตอบ
  คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า 1.ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
  3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
  4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

 11. ด.ช. วิชทวัตร์ เง่าทอง เลขที่6 ชั้นม.2/1
  1.ตอบ 1การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 2 การวางแผนในการแก้ไขปัญหา 3การดำเนินการแก้ปัญหา 4การตรวจสอบและปรับปรุง
  2.ตอบ คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม
  ประโยชน์
  1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย
  2. แสดงลำดับการทำงาน
  3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย
  4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง

 12. ด.ช.อัครเดช ยิ้มอยู่ เลขที่20 ชั้นม.2/1 ข้อ1 ตอบ 1.การวิเคราะและกำหนดรายละของปัญหา 2.การวางแผนในการแก้ปัญหา 3.การดำเนินการแก้ปัญหา 4.การตรวจสอบและปรับปรุง
  ข้อ2 ตอบ
  คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า 1.ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
  3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
  4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
  5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: